headerfoto

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van Podotherapie-Zutphen

Wanneer u zich laat behandelen door een van onze podotherapeuten ontstaat er een zogenaamde ’behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor de geleverde diensten. Om de financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u onderstaand onze algemene voorwaarden aan.

1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze of dan geldende bepalingen van toepassing. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

2. Betaling
Betalingen geschieden bij voorkeur per PIN. Indien u niet per PIN wenst te betalen dan bestaat de mogelijkheid om een factuur op rekening te ontvangen. Deze facturering wordt door Podotherapie-Zutphen overgedragen aan factoringsbedrijf Infomedics.
Voor meer informatie www.infomedics.nl 
U kunt bij infomedics een betalingsregeling aanvragen zodat u de factuur in termijnen kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de website www.infomedics.nl/betaalplan 
U bent zelf ten alle tijden verantwoordelijke voor een tijdige betaling van de factuur.

3. Annulering afspraak/opdracht
Annuleren van een afspraak dient 24 uur van te voren te geschieden, telefonisch of per mail (voor een afspraak op maandag, uiterlijk op de vrijdag ervoor annuleren).
Bij niet of te laat annuleren zijn wij genoodzaakt om de verzuimde tijd in rekening te brengen.
Te laat komen voor een afspraak wordt ook gezien als een verzuimde afspraak.
Een opdracht tot vervaardigen van podotherapeutische zolen kan binnen 1 werkdag na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient u alle gemaakte kosten te vergoeden. Kosten voor het gemaakte onderzoek wordt altijd in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat kosten voor controles, aanpassen van zolen apart in rekening gebracht worden tenzij anders door de podotherapeut vermeldt.

4. Restitutie
De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar beste kunnen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

5 Vergoedingen
U bent zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de zorg die uw eigen zorgverzekeraar wel of niet vergoed. Podotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hiervoor aanvullend verzekerd te zijn. Indien uw Diabetes Mellitus heeft is er mogelijk wel vergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.
Hoewel wij altijd proberen u zo goed mogelijk te informeren kan Podotherapie-Zutphen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuiste vergoedingsinformatie.
U bent zelf verantwoordelijk om de aan u geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar te declareren. Voor actuele informatie over declaraties en vergoedingen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

5. Klachten
Uw podotherapeut behandelt uw gezondheidsklachten zo goed mogelijk. Dit gebeurt in overleg met u en uitsluitend met uw toestemming. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.
Bij klachten bespreek uw klacht met de betreffende podotherapeut. Komt u er niet samen uit dan kunt u een derde partij inschakelen.

Klik hier voor meer informatie naar de klachtenfolder.

6. Privacy
Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) in werking. Door de AVG krijgt u als patiënt meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw gegevens. De privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Wij hebben onze praktijkvoering aangepast aan de eisen van de AVG. Er is een privacyverklaring opgesteld waar u als patiënt wordt ingelicht wat onze praktijk doet met uw persoonlijk gegevens.

Klik hier voor de privacyverklaring